Curs de teoria i pràctica de la narrativa – II / 2022-2023 / Escola de Literatura de Terrassa

 

PROSA – II:  TEORIA I PRÀCTICA DE LA NARRATIVA

 • Instructor: Toritaka Tokumei
 • Tipus de curs: presencial.
 • Dates: 22 setembre, 2022 – 26 gener, 2023
 • Horari: Dijous, de 19:00 a 21:00h (36 hores en 18 sessions).
 • Lloc: Amics de les Arts i Joventuts Musicals (Sant Pere, 46, 1a planta – Terrassa).
 • Preu: 550€ (20% descompte persones associades a Amics de les Arts i Joventuts Musicals). Es podrà pagar en dos terminis.
 • Si alguna persona volgués matricular-se directament al segon nivell sense haver cursat el primer, caldrà realitzar una entrevista prèvia.

* * *

Aquest taller està adreçat a desenvolupar un projecte d’escriptura narrativa, sia relat sia novel·la (i tots els gèneres/subgèneres que hi ha entremig, abans i després), des de l’espurna fins el punt i final.

Sigui a partir del no res, d’una idea o escena, fins un manuscrit inacabat, tractarem cada obra en la seva individualitat grupalment. És a dir, organitzarem l’espai del taller de tal manera que puguem participar d’un diàleg crític sobre les obres de les altres persones així com sobre la pròpia.

Especialment important serà determinar què es vol dir per arribar al com, a genere un determinat efecte en la lectura tant a nivell concret (determinat passatge, escena o capítol) com a nivell general, oferint el sentit de l’obra.

Tot plegat desenvolupant les eines estudiades al taller de Prosa I, però acompanyades també d’una sèrie de lectures per analitzar com altres persones s’han encarat a les problemàtiques que la seva obra oferia i com les van resoldre en diferents gèneres tant formals com temàtics.

* * *

Lectures a efectuar durant el curs*

 • Borges, J. L. (1994). Ficciones.
 • Dai, S. (2000). Balzac et la petite tailleuse chinoise.
 • Iwasaki, F. (2004). Ajuar funerario.
 • Kawabata, Y. (1975). 美しさと哀しみと [Utsukushisa to kanashimi to].

*S’ofereixen el títol i any de publicació originals, pot llegir-se qualsevol edició i en qualsevol llengua, tot i que, en el seu moment, es recomanarà una edició en català o castellà.

Aquesta llista és provisional, depenent dels interessos del grup s’ajustarà incloent o excloent algunes obres.

A banda de les obres llistades es proveïrà d’un o més dossiers de textos breus.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Adam, J. (1984). Le récit. PUF, París.
————— (1985). Le texte narratif. Fernand Nathan, París.
Aguiar e Silva, V. M. de (1972). Teoría de la literatura. Gredos, Madrid.
Albadalejo, T. (1986). Teoría de los mundos posibles y macroestructura narrativa. Universidad de Alicante.
————— (1992). Semántica de la narración: la ficción realista. Taurus, Madrid.
Anderson, E. (1992). Teoría y técnica del cuento. Ariel, Barcelona.
Aristòtil (1985). Poètica. Laia, Barcelona.
————— (1953). Retórica. Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
Auerbach, E. (1950). Mímesis. La realidad en la literatura. FCE, México.
Austin, J. (1971). Cómo hacer cosas con palabras. Paidós, Buenos Aires.
Ayala, F. (1984). La estructura narrativa. Crítica, Barcelona.
Bachelard, G. (1957). La poétique de l’espace. PUF, París.
Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal. Siglo XXI, Madrid.
————— (1988). Problemas de la poética de Dostoievsky. FCE, México.
————— (1989). Teoría y estética de la novela. Taurus, Madrid.
Bal, M. (1985). Teoría de la narrativa. Cátedra, Madrid.
Baquero Goyanes, M. (1963). Perspectivismo y contraste. Gredos, Madrid.
————— (1970). Estructuras de la novela actual. Planeta, Barcelona.
————— (1988). ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? Universidad de Murcia.
Barthes, R. (1969). Crítica i veritat. Llibres de Sinera, Barcelona.
————— (1970). Análisis estructural del relato. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.
Beltrán Almería, L. (1992). Palabras transparentes. Cátedra, Madrid.
Benveniste, E. (1974). Problemas de lingüística general. Siglo XXI, México.
————— (1987). Problemas de lingüística general II. Siglo XXI, México.
Bobes Naves, M. (1993). La novela. Síntesis, Madrid.
Booth, W. C. (1974). La retórica de la ficción. A. Bosch, Barcelona.
Bourneuf, R. et Oullet, R. (1975). La novela. Ariel, Barcelona.
Bronzwaer, W. J. M. (1970). Tense in the Novel. Wolters-Noordhoff, Groningen.
Brooks, C. et warren, R. P. (1943). Understanding Fiction. F. S. Crofts, New York.
Butor, M. (1964). Essais sur le roman. Gallimard, París.
Cercle de Praga (1971). «Las tesis de 1929», a J. Argente (ed.) El Círculo de Praga. Anagrama, Barcelona, pp. 30-63.
Chatman, S. (1990). Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine. Taurus, Madrid.
Chico Rico, F. (1988). Pragmática y construcción literaria. discurso retórico y discurso narrativo. Universidad de Alicante.
Culler, J. (1989). «La littérarité», a M. Angenot et al (ed.), Théorie littéraire. PUF, París, pp. 31-43.
Dällenbach, L. (1991). El relato especular. Visor, Madrid.
Di Girolamo, C. (1982). Teoría crítica de la literatura. Crítica, Barcelona.
Dolezel, L. (1953). Narrative Modes in Czech Literature. University of Toronto Press, Toronto.
————— (1999). Estudios de poética y teoría de la ficción. Universidad de Murcia.
Durand, G. (1981). Estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus, Madrid.
Eco, U. (1965). Obra abierta. Seix-Barral, Barcelona.
————— (1981). Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Lumen, Barcelona.
Erlich, V. (1969). El formalismo ruso. Seix-Barral, Barcelona.
Escarpit, R. (1974). Hacia una sociología del hecho literario. Edicusa, Madrid.
Ferreras, J. J. (1970). Teoría y praxis de la novela. Edic. Hispanoamericanas, París.
Florescu, V. (1971). La retorica nell suo sviluppo storico. Il Mulino, Bolonia.
Forster, E. M. (1983). Aspectos de la novela. Debate, Madrid.
Fowler, R. (1988). La literatura como discurso social. Marfil, Alcoi.
Friedman, M. (1955). Stream of Consciousness: a Study in Literary Method. Yale, U. P., New Haven.
Friedman, N. (1975). Form and Meaning in Fiction. University of Georgia Press, Athens.
Frye, N. (1977). Anatomía de la crítica. Monte Avila, Caracas.
García Berrido, A. (1973). Significado actual del formalismo ruso. Planeta, Barcelona.
————— (1988). Teoría de los géneros literarios. Arco/Libros, Madrid.
————— (1994). Teoría de la literatura. Cátedra, Madrid.
Garrido domínguez, A. (1993). El texto narrativo. Síntesis, Madrid.
Genette, G. (1969). Figures II. Seuil, París.
————— (1972). Figures III. Seuil, París.
————— (1983). Nouveau discours du récit. Seuil, París.
————— (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus, Madrid.
————— (1994). Ficción y dicción. Lumen, Barcelona.
Goldman, L. (1955). El hombre y lo absoluto. Península, Barcelona.
Goytisolo, J. (1959). Problemas de la novela. Ayuso, Madrid.
Greimas, A. J. (1966). Semántica estructural. Gredos, Madrid.
————— (1973). En torno al sentido. Fragua, Madrid.
Guillén, C. (1985). Entre lo uno y lo diverso. Crítica, Barcelona.
Gullón, G. et Gullón, A. (1974). Teoría de la novela (Aproximaciones hispánicas). Taurus, Madrid.
Gullón, R. (1980). Espacio y novela. A. Bosch, Barcelona.
Hamburger, K. (1986). Logique des genres littéraires. Seuil, París.
Harvey, W. J. (1965). Character and the Novel. Chatto & Windus, London.
Heindricks, W. O. (1976). Semiología del discurso literario. Cátedra, Madrid.
Hernadi, P. (ed.) (1978). What Is Literature? Indiana UP, Bloomington.
Hochman, B. (1985). Character in Literature. Cornell University Press, Ithaca.
Horacio, Q. (1987). Epistola ad Pisones. Taurus, Madrid.
Ingarden, R. (1983). L’oeuvre d’art littéraire. L’Age d’Homme, Lausana.
Iser, W. (1972). The Implied Rider: Patterns of Communications in Prose Fiction from Bunyan to Beckett. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
————— (1987). El acto de leer. Taurus, Madrid.
Jakobson, R. (1989). Lingüística i poètica i altres assaigs. Edicions 62, Barcelona.
Kayser, W. (1958). Interpretación y análisis de la obra literaria. Gredos, Madrid.
Kristeva, J. (1974). El texto de la novela. Lumen, Barcelona.
Landwehr, J. (1957). Text und Fiktion. Fink, Munich.
Lanser, S. S. (1981). The Narrative Acts: Point of View in Fiction. Princeton University Press, Princeton.
Lausberg, H. (1966). Manual de retórica literaria. Fundamento de una ciencia de la literatura. Gredos, Madrid.
Lázaro Carreter, F. (1976). Estudios de lingüística. Crítica, Barcelona.
Lejeune, Ph. (1975). Le pacte autobiographique. Seuil, París.
————— (1980). Je est un autre. Seuil, París.
Lotman, I. (1970). Estructura del texto artístico. Istmo, Madrid.
Lukács, G. (1966). Problemas del realismo. FCE, México.
————— (1966). Sociología de la literatura. Península, Barcelon a.
<spanstyle=”font-family: verdana, geneva, sans-serif;”>————— (1971). Teoría de la novela. Edhasa, Barcelona.
Martínez Bonati, F. (1983). La estructura de la obra literaria. Ariel, barcelona.
————— (1992). La ficción narrativa. Universidad de Murcia.
Mayoral, J. (ed.) (1987). Pragmática de la comunicación literaria. Arco/Libros, Madrid.
Meletinski, E. (1972). Estudio estructural y tipológico del cuento. R. Alonso E. D., Buenos Aires.
Mendilow, A. A. (1965). Time and the Novel. Humanities Press, New York.
Meyerhoff, H. (1955). Time in Literature. University of California Press, Berkeley.
Mignolo, W. (1978). Elementos para una teoría del texto literario. Crítica, Barcelona.
Mukarovsky, J. (1967). Escritos de Estética. Gili, Barcelona.
Pacheco, C. et Barrera, L. (comp.) (1993). Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a la teoría del cuento. Monte Ávila, Caracas.
Parsons, T. (1980). Nonexistens Objects. Yale University Press, New Haven.
Pavel, T. (1988). Univers de la fiction. Seuil, París.
Plett, H. (ed.) (1977). Rhetorik, Kritische Positionen Zum Stand der Forschung. Fink, Munich.
Pouillon, J. (1970). Tiempo y novela. Paidós, Buenos Aires.
Pozuelo Yvancos, J. M. (1988). Del formalismo a la neorretórica. Taurus, Madrid.
————— (1988). Teoría del lenguaje literario. Cátedra, Madrid.
Reis, C. et Lopes, A. C. (1996). Diccionario de narratología. Ediciones Colegio de España, Salamanca.
Ricoeur, P. (1987). Tiempo y narración, I-II. Cristiandad, Madrid.
Roas, D. (2010). Poéticas del microrrelato. Arco/Libros, Madrid.
Robbe-griller, A. (1965). Por una novela nueva. Seix-Barral, Barcelona.
Scholes, R. et Kellog, R. (1970). La natura della narrativa. Il Mulino, Bolonia.
Segre, C. (1976). Las estructuras y el tiempo. Planeta, Barcelona.
—————  (1985). Principios de análisis del texto literario. Crítica, Barcelona.
Spang, K. (1993). Géneros literarios. Síntesis, Madrid.
Stanzel, F. K. (1964). Typische Formen des Romans. Vanderhoeck-Ruprecht, Gotinga.
Sullà, E. (1985). Poètica de la narració. Empúries, Barcelona.
————— (1996). Teoría de la novela. Crítica, Barcelona.
Tacca, O. (1973). Las voces en la novela. Gredos, Madrid.
————— (1986). El estilo indirecto libre y las maneras de narrar. Kapelusz, Buenos Aires.
Todorov, T. (1971). Literatura y significación. Planeta, Barcelona.
————— (1979). «La noció de literatura» a Els Marges v. 15, pp. 27-36.
————— (ed.) (1965). Théorie de la littérature. Seuil, París.
————— (ed.) (1970). Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Signos, Buenos Aires.
Tomachevski, B. (1982). Teoría de la literatura. Akal, Madrid.
Tuson, J. (1990). El llenguatge i el plaer. Empúries, Barcelona.
Van Dijk, T. A. (1980). Texto y contexto. Cátedra, Madrid.
Villanueva, D. (1992). Teorías del realismo literario. Instituto de España/Espasa-Calpe, Madrid.
————— (ed.) (1994). Curso de teoría de la literatura. Taurus, Madrid.
Volek, E. (1992). Antología del formalismo ruso y el grupo de Bajtín. Polémica, historia y teoría literaria. Fundamentos, Madrid.
Voloshinov, V. N. (1976). El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Nueva Visión, Buenos Aires.
Weinrich, H. (1968). Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Gredos, Madrid.
Welleck, R. et Warren, A. (1966). Teoría literaria. Gredos, Madrid.

* * *

Toritaka Tokumei és un escriptor format en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona i en Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona.

És membre del col·lectiu Visiones de lo fantástico (LoFantastico.com) de la UAB, i del Cercle d’Escriptura i Crítica de la UB. Des de l’any 1998, ha publicat narrativa breu en diverses antologies a Catalunya, Espanya i Perú. Coordina i organitza diversos tallers d’escriptura i xerrades literàries.

 

 


 http://amicsdelesarts-jjmm.cat/literatura-i-debat/escola-literatura-terrassa/

Us podreu matricular omplint el formulari que hi ha al final de l’enllaç anterior, trucant al 937 859 231 o presencialment a la secretaria d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (de dilluns a divendres, de les 17:00 a les 20:00h).

Informació i contacte: escolaliteraturaterrassa@gmail.com


L’Escola de Literatura de Terrassa compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Etiquetes: ,
Arxiu
Subscriviu-vos al bloc

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Activitats
 • Sense activitats
AEC v1.0.4
Etiquetes